داود فیض

درباره من

دکتر داود فیض
image

استاد گروه آموزشی مدیریت بازرگانی @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

...

محقق گوگل

(1401/9/7)

استنادات

528

h-index

10

i10-index

11

مؤلفین همکار

5

اسکوپوس

(1401/9/7)

استنادات

112

مقالات

14

h-index

5

مؤلفین همکار

24

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1369-1373

کارشناسی مدیریت دولتی

دانشگاه تهران

1373-1376

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

دانشگاه تهران

1376-1381

دکتری مدیریت استراتژیک

دانشگاه تربیت مدرس

تجارب

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

دانشگاه سمنان

1389-1397

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان

استان سمنان

1390-1397

نماینده وزیر علوم در هیات نظارت بر تشکل ها

دانشگاه سمنان

1396-1397

عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

کارآفرینی

روش تحقیق

مدیریت استراتژیک

بازاریابی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Promoting consumer loyalty and resilience to negative information through brand identity subcomponents: an empirical investigation in the luxury electronics goods
Journal of Islamic Marketing(2021)
^عظیم اله زارعی, ^داود فیض, 9621204001*
پیشایندها و پیامدهای اسکیزوفرنی برند (مورد مطالعه: صنعت خودرو کشور)
پژوهشنامه مدیریت اجرایی(2021)
^داود فیض*, 9711204001
ارائه یک رویکرد نوین برای ارزیابی استراتژی‌های سازمان
مطالعات مدیریت راهبردی(2021)
9712527001*, ^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
شناسایی ابعاد متمایزکننده عوامل درونی در کسب و کارهای مادرزاد بین المللی حوزه ICT
نوآوری و ارزش آفرینی(2021)
^داود فیض*, علی اکبر جلالی, ^عظیم اله زارعی, احسان سوری
طراحی الگوی چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد (مورد مطالعه: صنایع خودروسازی)
بهبود مدیریت(2021)
9812572001*, ^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
Psychological Capital and Ethical Work Climate Effects on Employees’ Service Behavior: Evidence from Iran
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2021)
^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, 9621204001
تأثیر لباس فرم کارکنان ارائه‌دهندۀ خدمات، بر انتظار از کیفیت خدمات و قصد خرید با در نظرگرفتن اثر تعدیل‌گری درگیری ذهنی و جنسیت (مورد مطالعه: بانک ملت)
تحقیقات بازاریابی نوین(2021)
^داود فیض*, 9221204003, سالار دانش فر, سارا احدی
تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد
چشم انداز مديريت بازرگاني(2021)
9611204002, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی
طراحی مدل نتایج عملکرد و پایداری مبتنی بر نوآوری؛ تبیین قابلیت دوسو توانی
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی(2021)
9521204001, ^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض
ایجاد فرهنگ عاطفی مثبت: اثر ارتباطات داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با تأکید بر نقش رفتار شهروندی سازمانی
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2021)
^داود فیض*, 9711204001
طراحی سیستم کنترل مراکز دیسپاچینگ بر اساس رویکرد SSM
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران(2021)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, ^عباسعلی رستگار, 9221201003
تدوین الگوی راهبردهای هک رشد دیجیتال در بحران ویروس کووید 19 در بازارهای آنلاین ایران (مورد مطالعه : پلتفرم باسلام)
راهبردهای بازرگانی(2021)
^داود فیض, 9911204002, 9911204001, ^عظیم اله زارعی*
بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری
اندیشه آماد(2021)
^داود فیض, ^عظیم اله زارعی*, فرشید فرخی زاده
طراحی فضای داخلی فروشگاه‌ها بر اساس شبیه‌‌سازی الگوی حرکتی افراد
کاوش های مدیریت بازرگانی یزد(2021)
9511204001, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, احسان کاشی
Typology of Growth Hacking Strategies Along the Growth Hacking Funnel
Iranian Journal of Management Studies (IJMS)(2021)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9311204002
ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: تحلیل رقابتی در بین برندهای سامسونگ و امرسان)
پژوهش هاي مديريت در ايران(2021)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, 9711204002
آینده‌پژوهی صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در ایران با رویکرد سناریونگاری در افق 1404
مدیریت بازرگانی(2021)
9511208003, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^داود فیض
Factors influencing selection of medical tourism destinations: A special niche market
International Journal of Healthcare Management(2020)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9311204004
طراحی زنجیره ارزش آفرین پایدار با استفاده از نوآوری بسته‌بندی؛ تبیین قابلیت دو سو توانی
پژوهش های مدیریت عمومی(2020)
9521204001, ^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض
طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2020)
9221204003, ^داود فیض*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^عظیم اله زارعی
Creating consumer-based brand equity for customers by brand experience: Evidence from Iran banking industry
Journal of Islamic Marketing(2020)
^داود فیض, 9621204001*
The Meta-Analysis of Neuro-Marketing Studies: Past, Present and Future
Neuroethics(2020)
9511204001, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, Ehsan Kashi
Ambidexterity and sustainable balanced performance in knowledge-based organisations: investigating the role of open innovation
International Journal of Business and Systems Research(2020)
Javad Sofiyabadi, ^داود فیض*, 9511572001
Identifying the Factors Affecting the Selection of B2B Online Market Entry Strategies Using Soft System Methodology (Case Study: IT Industry knowledge-based companies)
Journal of System Management (2020)
9221201004, ^عباسعلی رستگار*, Adel Azar, ^داود فیض, Mohammad Rahim Esfidani
طراحی شبکۀ مضامین برندِ حلال در صنعت گردشگری درمانی
مطالعات مدیریت گردشگری(2020)
9221204002, ^داود فیض*, بهار بیشمی, ^عظیم اله زارعی
طراحی مدل رقابت پذیری با استفاده از پیچیدگی شناختی راهبردی؛ بررسی نقش میانجی هوش بازاریابی
نوآوری و ارزش آفرینی(2020)
9521204001*, ^داود فیض
بررسی ارتباط میان نحوه نگرش نسبت به نقش و کارکردهای منابع انسانی با شاخص های نوآوری در سازمان های دفاعی
فرماندهی و کنترل(2020)
حسن امیری*, 9522572001, ^عباسعلی رستگار, ^داود فیض
آسیب شناسی نظام مدیریت مراکز دیسپاچینگ: روش شناسی سیستم‌های نرم
فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی(2020)
9221201003, ^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, ^عباسعلی رستگار
شناسایی مدل‌های ذهنی مدیران شرکت‌های صنایع غذایی از موانع توسعه صادرات (نمونه‌کاوی: مدیران شرکت‌های لبنی)
مدیریت بازرگانی(2020)
9211204003, ^داود فیض*, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی
تقویت رفتار فرا نقش مشتریان در محیط کسب و کار دیجیتال از طریق شخصیت و تجربه برند
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند(2020)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, 9621204001
اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی
تحقیقات بازاریابی نوین(2020)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, ^داود فیض, 9311204006
طراحی مدل سنجش میزان بهبود عملکرد برند با رویکرد سیستم خبره فازی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2020)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, 9711204004
واکاوی مفاهیم پایداری و نوآوری در سطح زنجیره تأمین؛ روند گذشته، چشم‌انداز آینده
مدیریت زنجیره تامین(2019)
9521204001, ^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض
رفتار شهروندی سازمانی؛ واکاوی نقش برندسازی منابع انسانی در سکوت سازمانی کارکنان پلیس راهور ناجا
منابع انسانی ناجا(2019)
^داود فیض, 9611204002, حمیدرضا حیدری*, 9611573002, مرادعلی نوری
نقش بازی‌وارسازی به عنوان استراتژی خلق رشد در مدل پذیرش نوآوری تحول آفرین در نرم افزارهای کاربردی پرداخت موبایلی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه گیلان)
مدیریت توسعه فناوری(2019)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9311204002
تأثیر ترومای سازمانی بر عملکرد شغلی: با تأکید بر نقش میانجی هوش هیجانی پرستاران
مدیریت پرستاری(2019)
^داود فیض, 9611573002, 9611204002, معصومه محمدرحیمی*
ارائه مدل شناسایی مشکلات ورود به بازارهای آنلاین کسب و کار با کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت فناوری اطلاعات)
چشم انداز مديريت بازرگاني(2019)
9221201004, ^عباسعلی رستگار*, عادل آذر, ^داود فیض, محمدرحیم اسفیدانی
بررسی تأثیر قابلیت های پویا بر عملکرد سازمانی با میانجی‌گری قابلیت‎های بازاریابی و فنی و بررسی نقش تعدیل‌گر تغییرات محیطی
راهبردهای بازرگانی(2019)
حسین بلوچی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, طهمورث حسنقلی پور
مطالعه‌ی تطبیقی نتایج به‌کارگیری دو رویکرد مدل‌های پویایی سیستم و رویکرد شهودی در پیش‌بینی سناریوهای تعارض نظامی میان ایران و عربستان
آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا(2019)
9411214006, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض
طراحی مدل مدیریت گردشگری قومی در ایران
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2019)
9221204001, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت
تحقیقات بازاریابی نوین(2019)
حسین بلوچی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, طهمورث حسن قلی پور یاصوری
معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی
اندیشه های نوین تربیتی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
واکاوی عوامل مؤثر بر استفاده از نرم‌افزارهای اجتماعی در کسب شهرت مجازی: با تبیین نظریه کاشت در حوزه رسانه
مجله جهانی رسانه(2019)
علیرضا عباسی گرجی*, ^داود فیض, 9522572001
طبقه بندی و رتبه‌بندی شیوه‌های استعدادیابی در مراکز نخبگانی نیروهای مسلح
مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر توان صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط با میانجی‌گری قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری
راهبردهای بازرگانی(2019)
^داود فیض*, 9311204002
طراحی مدل عوامل موثر بر آسیب‌های جسمی و روانی اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و استراتژی‌های کاهش آسیب‌ها
طب جانباز(2019)
9318350002, ^داود فیض*, ^عباسعلی رستگار
The effect of knowledge sharing on the psychological empowerment in higher education mediated by organizational memory
STUDIES IN HIGHER EDUCATION(2019)
^داود فیض, مهدی دهقانی سلطانی*, حسین فارسی زاده
الگویی برای توسعه و پرورش استعدادهای برتر علمی: رویکردی ترکیبی
آموزش علوم دریایی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
IDENTIFYING MANAGERS’ MENTAL MODELS OF EXPORT DEVELOPMENT STIMULI IN THE MARKET OF DEVELOPING COUNTRIES
NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS HERALD(2019)
9211204003, ^داود فیض*, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی
بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی؛ نوعی از استراتژی هک رشد بر تمایلات رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان
تحقیقات بازاریابی نوین(2019)
^داود فیض*, 9311204002
معماری الگوی شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان: روش شناسی الگوریتم ترکیبی SSM و CM
مدیریت صنعتی دانشگاه تهران(2018)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
تعیین‌کننده‌های افول یا رشد عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی، مطالعه موردی: بیمارستان‌های شهر شیراز
بهداشت و توسعه(2018)
9221204004, ^داود فیض*, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی, زهره دهدشتی شاهرخ
بررسی رابطه مدیریت دانش و شکل گیری تفکر استراتژیک با تبیین نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان
پژوهش های مدیریت راهبردی(2018)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, یگانه محسن زاده
معماری فرآیند هدایت و بکارگماری استعدادهای علمی در ایران
پژوهش های مدیریت منابع انسانی(2018)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق
مطالعات راهبردی بسیج(2018)
9228336004, ^داود فیض*, ^عباسعلی رستگار
اثر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند در صنعت مواد غذایی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2018)
9211204004, ^داود فیض*, علیرضا موتمنی, اسداله کردنائیج, ^عظیم اله زارعی
بررسی تأثیر استراتژی‌های رقابتی، ادراک از محیط پویا و جهت‌گیری بازار بر عملکرد با تعدیلگری زیرکی بازار (مورد مطالعه صنعت لبنیات)
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(2018)
9211204002, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, طهمورث حسنقلی پور یاصوری
عوامل تأثیرگذار بر برندسازی اسلامی
مدیریت اسلامی(2018)
محمدرضا رستمی, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‌آمیز مشتریان: با نقش میانجی افسوس پس از خرید در صنعت پوشاک مد
تحقیات بازاریابی نوین (2018)
^داود فیض, 9611204002*, ثمین رادفر
ارائه الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2018)
9221204004, ^داود فیض*, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی, زهره دهدشتی شاهرخ
جلوگیری از افول عملکرد برند با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی
راهبردهای بازرگانی(2018)
9221204004, ^داود فیض*, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی, زهره دهدشتی شاهرخ
تحلیل ابعاد بنگاه‌های مادرزاد بین‌المللی (بمب) حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران
توسعه کارآفرینی(2018)
^داود فیض*, علی اکبر جلالی, ^عظیم اله زارعی, 9111204005
ارائه مدل ورود صنعت انیمیشن ایران به بازار بین‌المللی با روش نظریه‌مبنایی
مجله جهانی رسانه(2018)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, محمد اسدی
یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین
مهندسی حمل و نقل(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, ^داود فیض, فاطیما سدادی
بررسی تأثیر منبع اطلاعات و تعاملات اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در فضای مجازی (موردمطالعه: کانال‌های تبلیغاتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام)
گردشگری و توسعه(2018)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, رضا عبدالهی
طراحی چارچوب مفهومی برندسازی اسلامی برای ورود به بازارهای جهانی در صنایع جمهوری اسلامی ایران
راهبرد اجتماعی فرهنگی(2018)
محمدرضا رستمی, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
شناسایی، آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی معیارهای ارتقاء کیفیت دستگاه‌های آمادی در جنگ‌های آینده (مطالعه‌ای در یکی از سازمان‌های نظامی)
آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا(2018)
^عظیم اله زارعی, ^داود فیض, صمد بارانی*, 9711572001
کاربرد روش تحلیل تم در شناسایی مفهوم چابکی برند
مدیریت برند(2018)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, 9211204001
Halal Brand Is an Effective Solution for the Development of Medical Tourism: A Case Study of Hospital Hotel
Health, Spirituality and Medical Ethics(2018)
9221204002, ^داود فیض*, بهار بیشمی, ^عظیم اله زارعی
الگویابی ساختاریِ فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و سرمایه‌های نرم سازمان با تبیین نقش میانجیِ قابلیت‌های سطوح سازمانی
مديريت بهره وري دانشگاه آزاد اسلامي تبريز(2018)
^داود فیض, 9311009001*, 9311204006
تأثیر حافظۀ احساسی در نوآوری سازمانی
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2018)
9311204001*, ^داود فیض
طراحی و ارائه‌ی مدل برندسازی ملی ایران با استفاده از نظریه مبنایی و مدل-سازی ساختاری تفسیری (ISM)
راهبردهای بازرگانی(2018)
^داود فیض, سیدمحمد میرمحمدی, محمد مهدی ایزدخواه*
طراحی و تبیین مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و نقش آن در مدیریت منابع انسانی اسرا
مدیریت اطلاعات(2018)
9318350002, ^داود فیض*, ^عباسعلی رستگار
Competitive Intelligence Text Mining: Words Speak
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2018)
^عظیم اله زارعی*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^داود فیض, 9211204006
شناسایی اصول منابع انسانی شبکه سازِ موثر در عملکرد شرکت بر مبنای رویکرد ترکیبی: تحلیل نقش انعطاف پذیری راهبردی و عدم قطعیت محیطی
پژوهشهای مدیریت در ایران(2017)
^داود فیض, 9311009002*
تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابتپذیری برند با تبیین نقش فرصتطلبی فناورانه
چشم انداز مديريت بازرگاني(2017)
^داود فیض*, علیرضا مؤتمنی, اسداله کردنائیج, ^عظیم اله زارعی, 9211204004
تحلیل جامع عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی در صنایع کوچک و متوسط
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2017)
^سید عباس ابراهیمی*, ^داود فیض, 9311214003
نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی
پژوهش های مدیریت منابع انسانی(2017)
وحید شرفی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
تحلیل معیارهای بسته‌بندی محصولات صادراتی مطالعه موردی: محصولات صادراتی استان سمنان
علوم و فنون بسته بندی(2017)
^داود فیض, علی شهابی*
شناسایی و دسته‎بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی با استفاده از روش کیو
مدیریت بازرگانی(2017)
9311204006, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
تحلیل عقلی دینی جایگاه «برند ملی کشور اسلامی»
دو فصلنامه علمی پژوهشی عقل و دین(2017)
^داود فیض, سید محمد میرمحمدی, ^عظیم اله زارعی, 9111204011*
نقش بهبود کیفیت خدمات در ارتقای عملکرد برند در بیمارستان‌های شهر تهران
پیاورد سلامت(2017)
^داود فیض, امین کهیاری حقیقت*, 9221009001
تأثیر تمایز و عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه در صادرکنندگان نمونه محصولات صنایع غذایی
مدیریت فردا(2017)
^داود فیض*, علیرضا موتمنی, اسداله کردنائیج, ^عظیم اله زارعی, 9211204004
مفهوم‌پردازی و ‌اولویت‌بندی مولفه‌های هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش بنیان: پژوهش ترکیبی
مدیریت نوآوری(2017)
9211204006, ^عظیم اله زارعی*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, عادل آذر, ^داود فیض
بررسی تأثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات(2017)
^داود فیض, مهدی دهقانی سلطانی*, 9211204008, رسول غلامزاده
تأثیر عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه
پژوهش های مدیریت عمومی(2017)
^داود فیض*, علیرضا موتمنی, اسداله کزدنائیج, ^عظیم اله زارعی, 9211204004
تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات
کاوش های مدیریت بازرگانی یزد(2017)
^داود فیض, 9221204002, امین کهیاری حقیقت*
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)
گلجام(2017)
^داود فیض, 9211204006*
بررسی تأثیر عوامل مدیریتی، بازارگرایی و استراتژی رقابتی بر عملکرد کسب و کار رستوران‌های با حق امتیاز محدود
راهبردهای بازرگانی(2017)
^داود فیض*, 9211204004, 9311205003, 9211204008
نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی
پژوهش های مدیریت عمومی(2017)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, علیرضا موتمنی, اسدالله کردناییج, 9211204008
طراحی و تبیین مدل توسعه گردشگری جنگ با تاکید بر آثار فرهنگی و هنری اسرای جنگی ایران در اردوگاه های عراق
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2017)
^داود فیض, ^عباسعلی رستگار, سیدرضی نبوی چاشمی
ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای یکپارچه آمیخته بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت
نشریه مدیریت سلامت(2017)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, 9111204007
بررسی تأثیر هوش فرهنگی و هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در کلان‌شهر تهران با تأکید بر سازگاری میان‌فرهنگی
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2017)
^داود فیض, 9311009002*
تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2016)
^داود فیض*, 9211204004, 9211204008, الهام فرجی
رابطه بین منزلت شغلی و زیرکاردرروی: بررسی نقش بی‌تفاوتی سازمانی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2016)
^داود فیض, 9311204006, 9311009001*
بررسی نقش تبلیغات بر دشمن شناسی در بین اقشار مردم (موردپژوهی: شهر تهران)
سیاست دفاعی(2016)
^داود فیض*, 9311204006, هادی آقایی, زهره محمدیاری
طراحی الگوی سلسه مراتبی مدیریت ارزش برند در صنعت خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان‌های شهر تهران)
نشریه مدیریت سلامت(2016)
^داود فیض, ^عظیم اله زارعی, 9221204004*
توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر رویکرد منابع انسانی (مورد مطالعه:استان سمنان)
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2016)
^داود فیض, 9318350002*
توسعه مدل عملکرد برند سازمان بر مبنای بازاریابی داخلی و برندینگ داخلی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2016)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^داود فیض, 9211204003*
تأثیر بازار محوری بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش کارآفرینی سازمانی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2016)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, 9011216006, مرتضی اکبرزاده صفویی
شناسایی ذهنیت افراد نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از روش کیو
سیاست دفاعی(2016)
^داود فیض, 9311204006*, هادی آقائی, زهره محمدیاری
Development of fuzzy two-stage DEA model for competitive advantage based on RBV and strategic agility as a dynamic capability
JOURNAL OF MODELLING IN MANAGEMENT(2016)
9311328014, ^داود فیض, محمدرضا جلیلوند, ایمان خلقی
طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی
پژوهشنامه بیمه(2015)
^داود فیض, 9211204004*, 9211204008, رسول غلامزاده
بررسی اثر تمایلات استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطه ای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
(2015)
^داود فیض, ^محسن شفیعی نیگابادی
تأثیر طراحی بسته‌بندی بر انتخاب مصرف‌کنندگان
(2015)
^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن
(2015)
^داود فیض
پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه
(2015)
^داود فیض
طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش درک شده
(2015)
^داود فیض, الهه قهری شیرین آبادی
طراحی مدل تعاملی فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش
مديريت فرهنگ سازماني(2015)
^داود فیض, مرتضی اکبرزاده صفویی
بررسی تأثیر عوامل درونی دانشگاه بر رابطه با صنعت
صنعت و دانشگاه(2015)
^داود فیض, 9111204005*
تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر عملکرد شغلی: تأثیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی
(2015)
^داود فیض, محمد مرادی, احسان رحیمی
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم رزرو اینترنتی در صنعت هتلداری
(2015)
^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
بررسی عوامل تأثیرگذار بنرهای تعاملی بر گردشگران
(2014)
^داود فیض
اثر ارزش ویژه برند بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند محصولات لاستیک ایرانی
(2014)
^داود فیض
روابط ساختاری جهان بینی رهبری دانش و جو توسعه ای
(2014)
^داود فیض
عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط در دانشگاهها و تأثیر آن بر تولید علم
(2014)
حسین طاهریان, ^داود فیض, زهرا حیدرخانی
مدلسازی نقش کانونهای هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم
(2014)
^داود فیض, علی شهابی
بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر)
(2014)
^داود فیض, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
بررسی تآثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط (پیمایشی پیرامون شرکتهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان)
(2013)
^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
ارائه مدلی برای تبیین اثر تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه های زنجیره ای شهروند بر روی وفاداری مشتریان این فروشگاه ها
(2013)
^عباسعلی رستگار, ^داود فیض, هادی سبزی
Explaining conceptual model of factors affecting on entrepreneurs failure using ism technique
(2013)
^داود فیض, ^عباسعلی رستگار
Presented Model to Analyze the Impact of Communication Styles on Entrepreneurialism through Knowledge Management
REEF RESOURCES ASSESSMENT AND MANAGEMENT TECHNICAL PAPER(2013)
^داود فیض, مصطفی رضایی راد, نعیمه غفاری
Presented Model to Analyze the Impact of Communication Styles on Entrepreneurialism through Knowledge Management
REEF RESOURCES ASSESSMENT AND MANAGEMENT TECHNICAL PAPER(2013)
^داود فیض, مصطفی رضایی راد, نعیمه غفاری
examining the effect of TV advertising appeals on brand attitudes and advertising efforts in Iran
(2013)
^داود فیض, میثم فخاریان, محمد رضا جلیلوند
تاثیر قابلیت های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه:شرکت مواد غذایی تهران همبرگر)
(2012)
^داود فیض, محمدعلی نعمتی, ^اشکان جبلی جوان
تحلیل راهبردی (فرصتها- تهدیدها- ضعفها و قوتها) وحدت حوزه و دانشگاه با استفاده از الگوی SWOT و تدوین راهبرهای مناسب
(2012)
^داود فیض, نوید شریفی
تاثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری (مورد مطالعه: گوشی تلفن و رایانه همراه )
(2012)
^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
تحلیل استراتژیک شرایط تأسیس و توسعه شرکت های دانشگاهی و ارائه استراتژی های مناسب (مطالعه موردی دانشگاه سمنان)
(2012)
^داود فیض
Evaluating the effectiveness of advertising on the web space on Iranian websites based on the hierarchy of effects model
Journal of basic and applied scientific research(2012)
وحید شرفیان , ^داود فیض, فاطمه حسن پور سندیان
Evaluating the effectiveness of advertising on the web space on Iranian websites based on the hierarchy of effects model
Journal of basic and applied scientific research(2012)
وحید شرفیان , ^داود فیض, فاطمه حسن پور سندیان
بررسی وضعیت کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری با استفاده از مدل آمیخته بازاریابی بومز و بیتز
(2012)
^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
Analysis of Evaloation Structures of Website Success A Comparative-Analytic Approch
(2011)
امیر رضا کمالیان , ^داود فیض, محمد جواد اسماعیلی , راضیه یکه خانی
یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین
مهندسی حمل و نقل(0)
^محمدعلی بهشتی نیا*, ^داود فیض, 9311267004
فراترکیب و فراروش تحقیقات رفتارهای انحرافی در سازمان‏های ایرانی: بررسی پیامدها
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2022)
9711204001, ^داود فیض*, ^میثم مدرسی
Simulating pedestrian in public places and provide a solution to improve the LOS
Innovative Infrastructure Solutions(2022)
9511204001, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, Ehsan Kashi
فراترکیب پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی
چشم انداز مديريت دولتي(2022)
9711204001, ^داود فیض*, ^میثم مدرسی
استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی سبز و عوامل مؤثر بر آن(مطالعه موردی صنعت تولید محصولات لبنی)
مدیریت بهره وری(2022)
9228350005, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^حسین دامغانیان
شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای توسعه برند کارفرمایی با استفاده از روش کیو (نمونه‌کاوی: دانشگاه‌های دفاعی)
فصلنامه مطالعات منابع انسانی(پژوهشی)(2022)
امیر والافر, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, محمود غلامی
بررسی نقش نوستالژی و حس برند بر جایگاه یابی و قصد خرید مصرف کنندگان در برندهای منتخب ایرانی
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2020-09-09)
^داود فیض*, 9511204001
رتبه‌بندی واحدهای اقامتی با رویکرد ترکیبی AHP و Promethee مورد مطالعه هتل‌های 5 ستاره جزیره کیش
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری(2018-05-16)
^محسن شفیعی نیگابادی*, ^داود فیض, 9611527001
ارائه شاخص جهت ممیزی برند بر اساس هرم ارزش ویژه برند کلر
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتی(2017-12-28)
^عظیم اله زارعی, ^داود فیض, 9411264010*
تأثیر هوش کسب وکار بر مدیریت ریسک سازمان (موردمطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار(2017-11-23)
منیرا السادات حسینی دولت آبادی, ^داود فیض*, ^محسن شفیعی نیگابادی
تاثیر عوامل فرهنگی ایران بر شیوه های مدیریت تعارض در مذاکرات تجاری بین الملل
چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2016-09-15)
^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, مریم فیروزنیا
بررسی تأثیر نیازهای روانی و سیستم CBP بر خلاقیت
همایش توسعه و تعالی سازمان در ارتش جمهوری اسلامی ایرانپ(2016-08-09)
9228350001*, ^داود فیض, ^علیرضا مقدم
تحلیل رابطه ویژگی‌های شخصیتی و ابتکار و نوآوری شغلی (مطالعه موردی)
همایش توسعه و تعالی سازمان در ارتش جمهوری اسلامی ایران(2016-08-09)
9228350001*, ^علیرضا مقدم, ^داود فیض
Strategic Analysis of the Presence of Corporate Venture Capital in Iranian Science and Technology Parks and Incubators and Proposing Appropriate Strat
International Conference on Science and Technology Parks(ASPA-IASP2011)(2011-11-22)
^داود فیض
بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان بر تمایل به خریداینترنتی کالاهای گران قیمت با روش پرداخت هزینه قبل از ارسال کالا
کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی(2011-05-21)
^داود فیض
بررسی جایگاه اعتماد و ریسک درک شده در مدلهای پیش بینی قصد خرید مشتری در تجارت الکترونیک
کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی(2011-05-21)
^داود فیض
تبیین ابعاد استراتژی وحدت از دیدگاه امام خمینی
نخستین همایش اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی(2010-03-21)
^داود فیض
مقابله با پدیده قاچاق کالا از طریق توسعه کارآفرینی منطقه ای
نخستین همایش ملی قاچاق کالا و امنیت اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در جنوب کشور(2010-03-10)
^داود فیض
طراحی الگوی مفهومی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) برای توسعه امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاهها
همایش ملی آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاهها(2008-05-12)
^داود فیض
روش های تدریس کارآفرینی در نظام آموزش عالی
اولین همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی(2008-02-20)
^داود فیض
طراحی الگوی مفهومی استفاده از ظرفیت های خوابگاههای دانشجویی در توسعه کارآفرینی دانشگاهی
اولین همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی(2008-02-20)
^داود فیض, میلاد صفایی, میلاد صفایی, زهرا کماسی, زهرا کماسی
بررسی جایگاه علوم انسانی در نظام آموزشی، پژوهشی و مدیریتی کشور و ارائه راهکارهای ارتقاء آن با استفاده از مدل SWOT
کنگره ملی علوم انسانی(2007-03-13)
^داود فیض
تجزیه و تحلیل استراتژیک وضعیت کارآفرینی در دانشگاههای کشور و ارائه استراتژی هایی جهت رفع موانع و توسعه کارآفرینی دانشگاهی با استفاده از مدل SWOT
اولین همایش شناسایی توانمندی ها، موانع و راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلان(2007-02-26)
^داود فیض
طراحی الگوی تعاملی آموزشهای فنی و حرفه ای کارآفرینی و بازار کار
دومین همایش ملی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی اجتماعی(2005-04-21)
^داود فیض, محمود فیض, محمود فیض
شبكه سازي در بازاريابي شركتهاي كوچك و متوسط(شركتهاي مستقر در شهركهاي صنعتي استان تهران)
موسوي كاوه(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي ميزان اصول تفكر استرتژيك در افراد كارافرين و غير كارافرين (كار افرينان و كارمندان سازمانهاي دولتي شهر تهران)
حشمتي سام(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موردي دو شركت توليدكننده دستمال كاغذي شكيلا محمود آباد
اشرفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه موردي دانشجويان دانشگاههاي شهر سمنان
كرمي سلمان ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و اولويت بندي اميخته بازاريابي خدمات در صنعت
طاهريان حسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه روابط ميان فرهنگ نوآوري يادگيري سازماني نوآوري سازماني
اسدبيگي بهروز ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رابطه بين رهبري تحول آفرين و هوشمندي سازماني
پاشازاده عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي راهكارهاي ارتقاي اثر بخشي آموزشها در رشته مديريت كارافريني
مهران شادان(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات و كارآفريني
كريمي بهاره(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
فعال نظري سيدعليرضا(تاریخ دفاع: 1391/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كارآفريني بر ميزان آمادگي ورود به كسب و كار
كماسي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين استراتژي هاي بازاريابي بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري
صابري شكيب مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر استفاده مشتريان از خدمات
گلزاده گردي مظاهر ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر گرايش مشتريان در استفاده از سيستم هاي رزرو اينترنتي
معصومي نگين(تاریخ دفاع: 1390/03/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
هاشمي مرضيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل شناختي (جنسيت تحصيلات سن درآمد) بر تصميم خريد مصرف كنندگان مطالعه موردي بازار خودرو استان سمنان
اصغري حسين(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه روابط بين چابكي استراتژيك رقابت جويي و مزيت رقابتي با استفاده از تكنين فازي دو مرحله اي در صنايع توليدي شهرستان سمنان
همتي مريم(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه روابط بين كارآفريني استرتژيك سازمان و ارزش مشتري هاي استان تهران
كاوياني محجوبه(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع انساني و فرهنگ سازماني در اجراي استراتژي ها در صنعت بانكداري
كاشي ساز مصطفي(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آسيب شناسي ارتباط دانشگاه و صنعت و دانشگاه در حوزه صنايع كوچك
سوري احسان(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر انتخاب استراتژي هاي ورود به بازارهاي بين المللي توسط شركتهاي ايران
فلاح اوريمي مهرداد(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين قصد خريد مصرف كنندگان و عوامل موثر بر ريسك ادراك شده
ميرابراهيمي صادق(تاریخ دفاع: 1391/04/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناخت عوامل داخلي تاثيرگذار بر مزيت رقابتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط ....
مطهر سيدهومن(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اله وردي زاده ناصر(تاریخ دفاع: 1391/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
سجادي حسين(تاریخ دفاع: 1391/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عربي نيما(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
پيروزمند مرضيه(تاریخ دفاع: 1391/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
چشمي شيوا(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
روح اللهي مهدي(تاریخ دفاع: 1391/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زنگيان سميه(تاریخ دفاع: 1392/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قوشچيان فرحناز(تاریخ دفاع: 1392/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل اثر گذار بر خريد برندهاي لوكس در مصرف كنندگان ايراني (مورد مطالعه : صنعت پوشاك )
رخيده علي(تاریخ دفاع: 1392/04/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عوامل موثر بر تمايل به خريد مجدد با ميانجي گري ارزش خريد اينترنتي و رضايت مشتري
رسول دريس اميره(تاریخ دفاع: 1392/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مديريت استراتژيك استعداد ها بركارآمدي نيروي انساني با اثر ميانجي شايستگي مديريت(مطالعه موردي : كاركنان بخش ستادي و مديريت شعب بانك مسكن تهران )
طالب رجبي احمد(تاریخ دفاع: 1393/03/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در خريد الكتروميكي با ميانجيگري اعتماد و رضايتمندي ( مورد مطالعه : محصولات آموزشي)
زرين فر كاوه(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر عوامل محيطي و سازماني بر كارآفريني درون سازماني و رشد سازماني .مطالعه موردي : شركتهاي كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي بوعلي و بهاران همدان
ساري اصلاني هانا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين مدل مفهومي عوامل موثر شكست كارآفرينان با استفاده از تكنيك ISM
صادقي نياركي حجت اله(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع كارآافريني سازماني در هنر-صنعت فرش دستباف ايران( مورد مطالعه: مركز ملي فرش ايران)
كاظمي گورجي قاسم(تاریخ دفاع: 1392/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع و چالش هاي پيش روي تجاري سازي اختراعات و ارائه استراتژي هاي تسهيل كننده (مورد مطالعه: اختراعات شركت كننده در جشنواره هاي اختراعات بنياد ملي نخبگان)
سيادت سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير دانش مصرف كننده بر وفاداري مصرف كننده بادر نظر گرفتن متغير ميانجي تعميم برند( مورد مطالعه: محصولات سامسونگ)
چوبينه محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1393/03/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير بسته بندي بر قصد خريد مصرف كنندگان با ملاحظه اثر ميانجي ادراك مصرف كننده از كيفيت محصول، مطالعه موردي محصولات خرما در شيراز
رضائي بيژن(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ارتباطات برند، كيفيت خدمات و رضايت از برند بر وفاداري به برند با اثر ميانجيگري اعتماد به برند( مورد مطالعه: مشتريان شعب بانك سپه شهر سمنان)
رضائي پور سيامك(تاریخ دفاع: 1393/03/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير لوگوي برند(علامت تجاري) بر پاسخ مصرف كننده با درنظرگرفتن متغير ميانجي ارزش ويژه كلي برند(مورد مطالعه: دو برند بين المللي نايك و ورساچه و دو برند ايراني پاتن جامه و هاكوبيان در صنعت پوشاك
رمضاني صديقه(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي استراتژيك براي بين المللي شدن و ورود صنعت نانوي ايران به بازار جهاني
ضامني خجسته جعفر(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استراتژي هاي كسب و كار و استراتژي هاي مديريت دانش بر توزيع دانش در جهت بهبود عملكرد نوآورانه(مورد مطالعه: شركت هاي قطعه سازي خودرو تبريز)
پورتيمور فرد تبريزي فرزين(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي استراتژي هاي تبليغاتي بانكهاي تجاري براي ايجاد تصوير ذهني در مشتريان (مورد مطالعه: بانكهاي ملي و ملت در استان گيلان)
صفري سياه اسطلخي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تفكر استراتژيك بر استراتژي هاي كسب مزيت رقابتي كسب و كار با ميانجيگري نوآوري استراتژيك( مطالعه موردي: واحد هاي صنعتي كوچك و متوسط شهرك صنعتي خضراء كرمان
روح الاميني سيدعلي(تاریخ دفاع: 1393/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي دكترين پيامبر اكرم (ص) و دكترين هاي غربي در بازاريابي عقيده و تبيين جايگاه دكترين دعوت پيامبر اسلام(ص) در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
آذري كارمزدي علي(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد سازماني با تاكيد بر همراستايي استراتژيك بين استراتژي هاي رقابتي و قابليت هاي پويا(مطالعه موردي: شركت هاي توليدي مواد غذايي)
يوسفيان متهور مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ويژگي هاي اطلاعات در زنجيره ارزش بر كسب مزيت رقابتي با ميانجي گري متغير همسويي استراتژيك برنامه فناوري اطلاعات و استراتژي هاي سازمان( مطالعه موردي: بانك تجارت)
ذوالفقار خاني نسرين(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فرصت ها و تهديدات كارآفريني ورزشي بانوان و رتبه بندي آن
ذوقيان وجيهه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كارآفرينانه در صنعت گردشگري( مورد مطالعه: شهرستان مشهد)
دانشگر آزاده(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خدمات وب بر وفاداري مشتريان با درنظر گرفتن متغيرهاي ميانجي ارزش ادراكي و دانش مشتري
احمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استراتژي¬هاي چابكي سازماني و چابكي زنجيره تامين بر عملكرد سازمان (مورد مطالعه: شركت كاله)
حسيني بالايي سحر(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين استراتژي¬هاي بازاريابي با استفاده از مدل بخش بندي استراتژيك (V3) در سازمان¬هاي خدمات درماني ( مورد مطالعه: كلينيك تخصصي ايران مهر)
افتخاري مهرداد(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رضواني فر محمد(تاریخ دفاع: 1393/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كار آفريني در كوير سمنان
رضائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تآثير گرايش كار آفرينانه بر يادگيري سازماني(مورد مطالعه شركت هاي مستقر در پارك هاي علم و فناوري شهر تهران
شيرازي شيما(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي تبليغات بر روي قصد خريد با اثر ميانجي گري ارزش تبليغات و تجربه جريان (مورد مطالعه : مصرف كنندگان محصولات پريل در شهر اراك
محمودي محسن(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عناصر بسته بندي مواد خوراكي (چيپس سيب زميني) بر انتخاب محصول توسط كودكان با در نظر گرفتن متغير تعديل گر ويژگي هاي جمعيت شناختي (مورد مطالعه :كودكان 9-12 سال شهرستان سمنان )
خيرالدين قديرآبادي مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مولفه هاي جو وب سايت فروش بر رفتار مصرف كننده با در نظر گرفتن متغير ميانجي شيفتگي (مورد مطالعه : مشتريان وب سايت 5040
انصاري سيد محمدباقر(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع توسعه فرنچايزينگ (اعطاي حق امتياز) در ايران ( مورد مطالعه : غذاهاي آماده و رستوراني)
ضيائي طيبه السادات(تاریخ دفاع: 1394/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر نيت كارآفرينانه در شركت هاي مستقر در مركز رشد همدان
وثاق محمدجواد(تاریخ دفاع: 1394/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي و ارزش هاي لذت جويانه بر قصد خريد اينترنتي با اثر ميانجيگري نگرش نسبت به خريد اينترنتي (مورد مطالعه:خريداران اينترنتي لوازم الكترونيكي در شهر تهران)
شريف حسن فهيمه(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل ورود به بازار بين المللي در صنعت انيميشن
اسدي محمد(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
تدوين مدل بين المللي سازي بنگاه هاي دانش بنيان فناوري اطلاعات و ارتباطات ايراني
سوري احسان(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر قصد خريد مشتري با اثر ميانجي گري تصوير ذهني برند و ارزش ويژه برند (مورد مطالعه :مشتريان شعب بانك ملت شهرستان شاهرود)
گلپايگاني زهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عوامل محيطي و سازماني بر قابليت هاي بازاريابي با تاكير بر اثر ميانجي نگرش هاي استراتژيك: مورد مطالعه بانكهاي واقع در شهرستان نيشابور
عليان سميه(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قرباني اكرم(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استراتژي هاي بازاريابي سبز بر قصد خريد در ميان مشتريان مركز تجاري پروما در شهر مشهد
شريعتي سارا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي برند سازي اسلامي :استراتژي ها و الزامات )
رستمي محمد رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
ارائه الگو هويت برند ملي صادراتي ايران
ايزد خواه محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل فرايندي بازاريابي اجتماعي در توسعه گردشگري سلامت ايران
رضائي راد مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/04/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير مديريت دانش بر شكل گيري تفكر استراتژيك با ميانجي گري سرمايه فكري (مورد مطالعه : مديران و شركتهاي مستقر در پارك فن آوري پرديس
محسن زاده يگانه(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تبيين مدل راهبردي رقابت پذيري برند براي ورود به بازارهاي بين المللي (مورد مطالعه : صنايع غذايي كشور)
دهقاني سلطاني مهدي(تاریخ دفاع: 1396/04/27) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل راهبردي عملكرد صادراتي مبتني بر استراتژي صادراتي سبز(مورد مطالعه: صنايع غذايي كشور)
فارسي زاده حسين(تاریخ دفاع: 1396/04/27) ، مقطع : دكتري
رابطه ي ناپايداري محيطي كسب و كار با عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط با نقش تعديل گر تكنيك هاي پيش بيني استراتژيك (مورد مطالعه :شركت هاي كوچك و متوسط فعال در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران )
باقري عبدالرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر شهرت فروشگاههاي اينترنتي منتخب در ايران
جلالي اراني مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ برند ، شخصيت برندو خود انگاره برند بر هويت برند از ديدگاه صاحبان برند (مورد مطالعه : صنعت فست فود در شهر قزوين )
بالدران مصطفي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ارزش هاي مصرفي بر حمايت از برند با اثر ميانجي عشق به برند (مورد مطالعه: مشتريان برند چرم مشهد در شهر مشهد
اسلامي راد مونا(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگويي جهت ارزيابي آمادگي سازمان براي اجراي سيستم ERP از منظر همسويي استراتژيك (مورد مطالعه : شركت زرماكارون زير مجموعه هلدينگ زر
رحمتي سيد محمدحسن(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل فرهنگي ايران بر جهت گيري استراتژيك در مذاكرات تجاري بين الملل با نقش ميانجي گر شيوه هاي مديريت تعارض در مذاكرات تجاري ( مورد مطالعه : بازرگانان ايراني فعال در حوزه صادرات و واردات محصولات كشاورزي و غذايي )
فيروزنيا مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير انگيزه هاي مصرف كنندگان بر خريد محصولات (برندهاي)بدلي با ميانجيگري متغير نگرش نسبت به محصولات (برندهاي)بدلي (مورد مطالعه :خريداران موبايل و تبلت در شهرستان نيشابور)
نصرآبادي علي(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير منبع اطلاعات و تعاملات اجتماعي بر قصد خريد مصرف كنندگان (مورد مطالعه : كانال هاي تبليغاتي شبكه هاي اجتماعي تلگرام و اينستاگرام در خدمات گردشگري )
عبدالهي رضا(تاریخ دفاع: 1395/03/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين عوامل تاثيرگذار بر قصد خريد محصولات غذايي سبز با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري - تفسيري
باغاني علي(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترسيم نقشه ذهني از دلايل مقاومت در برابر بانكداري اينترنتي با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري - تفسيري(مورد مطالعه : مشتريان بانك پارسيان در شهر تهران)
عصار بهناز(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تاب آوري سازماني در صنايع كوچك و متوسط (مورد مطالعه :صنايه كوچك و متوسط شهرستان سمنان )
چيت كران حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل پويا از استراتژي هاي رقابتي شركت به منظور انتخاب تركيب رضايت بخش استراتژي هاي بازاريابي با استفاده از تئوري بازي و سيستم هاي پويا
بلوچي حسين(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين الگوي هوشمندي رقابتي در راستاي صادرات پايدار محصولات دانش بنيان
سياه سراني كجوري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/10/10) ، مقطع : دكتري
شناسايي مدل هاي ذهني مديران نسبت به محرك ها و موانع صادرات در شركت هاي توليدي صادركننده و غيرصادركننده (مورد مطالعه: صنعت مواد لبني)
همتي مريم(تاریخ دفاع: 1400/07/24) ، مقطع : دكتري
بررسي تطبيقي بسته بندي محصولات كشاورزي داخلي با نمونه هاي خارجي با تاكيد بر نيازهاي مصرف كننده (مورد مطالعه : محصول پسته )
دره كردي حسن(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش تعديل گر قابليت هاي چابكي استراتژيك بر رابطه بين عدم قطعيت و عملكرد سازماني ؟(مورد مطالعه : شركت آرياترانسفو (سهامي خاص ) و تامين كنندگان آن )
سرپرست مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ابزارهاي ترفيعي فروش بر مقاصد با اثر ميانجي رضايت مشتري و تعديل كنندگي ميزان درگير كنندگي محصول (مورد مطالعه : مشتريان شركت مخابرات استان خراسان شمالي)
ره آموز الهام(تاریخ دفاع: 1396/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه يابي برندهاي لوازم خانگي با استفاده از تكنيك نقشه ادراكي ( مورد مطالعه: برندهاي منتخب صنعت لوازم خانگي
فضلي حسين(تاریخ دفاع: 1396/03/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فضاي فروشگاه اينترنتي بر خريد آني بر خط ،با اثر ميانجي ارزش ادراك شده و تعديلگري درگيري محصول (مطالعه موردي : لپ تاپ و لوازم جانبي آن )
قربان پور مريم(تاریخ دفاع: 1396/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اكوسيستم بازاريابي بين الملل براي شركت هاي كوچك و متوسط در ايران
شرفي وحيد(تاریخ دفاع: 1396/10/10) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل چابكي برند(مورد مطالعه ICT ايران)
اكبرزاده پاشا مريم ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين مدل مديريت استراتژيك منابع انساني اسراي جنگي ايران در اردوگاه هاي عراق
نبوي چاشمي سيد رضي(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل برند حلال در صنعت گردشگري درماني (مورد مطالعه : هتل بيمارستان هاي كشور
عارفي امين(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
تدوين استراتژي هاي ورود به بازارهاي بين المللي مبتني بر پارادايم رايانش ابري
زنگيان سميه ، مقطع : دكتري
طراحي مدل بازاريابي جذب گردشگر سلامت (مورد مطالعه : متقاضيان عمل هاي GRSدر ايران)
ملكي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
معماري فرايند مديريت استراتژيك استعداد در بنياد ملي نخبگان :رويگردي نگاشت شناختي
گلشاهي بهنام(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير بازي پردازي بر جذب كاربر و افزايش فروش (مطالعه موردي : سايت تخفيف و خريد گروهي شادياب )
باقري صادق(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ فروش بر تمايلات رفتاري مشتريان با توجه به نقش ميانجي بازاريابي كارآفرينانه (مورد مطالعه : شركت صنايع لاستيك بارز كرمان )
طهماسبي ارشلو اميرمحمد(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت خدمات بر ارزش طول عمر مشتري با نقش ميانجيگري ارزش ويژه مشتري و رضايت مشتري (مورد مطالعه : مشتريان بانكهاي خصوصي و دولتي )
پراكند حميده(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
15بررسي نظريه سرمايه اجتماعي و نظريه 16جريان در خريد آني آنلاين (مورد مطالعه 17: كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام )
خيري فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تناسب ارزش مصرف كننده و ارزش برند و شباهت مشتري به مشتري بر تاب آوري به اطلاعات منفي از طريق جذابيت و تطابق هويت مشتري با هويت برند (مطالعه موردي /ك استفاده كنندگان گوشي همراه و تلويزيون )
كوچك پور زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي چگونگي تاثير واقعيت مجازي بر هرم ارزش ويژه برند (مورد مطالعه مشتريان هتل آرمان)
اسلامي هشجين محمود(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل بازاريابي در بخش گردشگري قومي ايران
باقري ابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/03/06) ، مقطع : دكتري
نوع شناسي استراتژي هاي هك رشد استارت آپ ها در چارچوب قيف بازاريابي هك رشد
شعباني نعيم صوفياني عاطفه(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل مديريت استراتژيك منابع انساني سبز مورد مطالعه : صنعت توليد محصولات لبني
ميكائيلي عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
تاثير آميخته بازاريابي خدمات بر اعتماد مشتريان (مورد مطالعه :آژانس هاي تبليغاتي شهر تهران
صالح كياندخت(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين استراتژي هاي بازاريابي در موسسات غيرانتفاعي مبتني بر آميخته بازاريابي خدمات .(مورد مطالعه :موسسه خيريه حضرت فاطمه زهرا (س)سمنان
طباطبائي سيد محمدحسن(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مدل مميزي برند بر اساس مديريت استراتژيك برند(مورد مطالعه :بانك ملت )
سالاري جلگه اطهره(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر DNA نام تجاري در بازاريابي تعاملي در صنعت گردشگري با استفاده از مدل منشور هويت برند (مورد مطالعه :هتل كامليا سبزوار
صادقي سهراب(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوع شناسي روش هاي بازي پردازي در كشور و اولويت بندي انگيزه هاي مصرف كنندگان در استقبال از هر يك از آن ها
رضاپور محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوريتم متن كاوي مبتني بر نظرات مشتريان جهت تبيين ارزش ويژه برند (مورد مطالعه : توييت هاي مربوط به برند ديجي كالا در توييتر)
الوندي مهسا ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد هوش تجاري در كارآفريني استراتژيك با ميانجي گري مديريت ريسك ( مورد مطالعه : شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري شيخ بهايي اصفهان)
حسيني دولت آبادي منيرالسادات(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم كنترل مراكز ديسپاچينگ ملي بر اساس رويكرد SSM (مورد مطالعه شركت برق منطقه اي خراسان)
صادق پور مقدم حسن(تاریخ دفاع: 1399/12/11) ، مقطع : دكتري
طراحي الگوي سيستمي انتخاب استراتژي¬هاي ورود به بازارهاي آنلاين كسب و كار با كسب و كار ، با رويكرد متدولوژي سيستم¬هاي نرم (مورد مطالعه: شركتهاي دانش بنيان صنعت فناوري اطلاعات)
كرمي محسن(تاریخ دفاع: 1399/10/17) ، مقطع : دكتري
طراحي الگوهاي ارزيابي و پيش بيني افول برند به منظور برند سازي مجدد (بازآفريني برند
كهياري حقيقت امين(تاریخ دفاع: 1397/09/06) ، مقطع : دكتري
آينده پژوهي در تعيين راهبردهاي صنعت بسته بندي مواد غذايي در ايران با رويكرد سناريونگاري
كاظميان مينا(تاریخ دفاع: 1397/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رفتار ادراك شده از گروه و اثربخشي تبليغات در شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتري با ميانجي گري نگرش به بيان همدلي (مطالعه موردي موسسه آموزشي گاج شهركرد )
بني هاشمي امام قيسي سيد علي(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي جهت توسعه استفاده از بليت اكترونيك در شركت هاي هواپيمايي (مطالعه موردي: شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما)
سيد عليخاني سيد محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي استراتژي هاي پلتفرم هاي تامين مالي جمعي داخلي و خارجي (سايت هاي منتخب)
مالامير زهره(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بسته بندي فريبنده بر مقاصد رفتاري: نقش ميانجي نگرش مصرف كننده و تعديل گري جنسيت و قيمت (مطالعه موردي: مصرف كنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي)
كياء محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برچسب زني در بسته بندي محصولات بر تصميم خريد مصرف كننده با درنظر گرفتن نقش تعديل گري حساسيت به قيمت و ميانجيگري نگرش مصرف كننده (مورد مطالعه: مصرف كنندگان محصولات غذايي)
دستوراني سمانه(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و انتخاب مناسب ترين روش قيمت گذاري دانش فني ( مطالعه موردي شركت سامفر)
ايرانپور فرشته(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي محتوايي پيام تبليغاتي بر قصد خريد با ميانجي گري اعتماد و نگرش مصرف كنندگان در شبكه هاي اجتماعي ( مورد مطالعه : استفاده كنندگان از خدمات بهداشتي – درماني)
عبداله زاده كرم مينا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل نتايج نوآوري و پايداري مبتني بر ارزش آفريني بسته بندي ، تبيين قابليت دو سو تواني (مطالعه موردي : صنعت بسته بندي مواد غذايي )
اميني خياباني غلامرضا(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير كلان داده در مدل كسب وكار با ميانجي گري ارتباطات استراتژيك
مسگري ناهيد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رفتار انحرافي بر اجراي استراتژي با ميانجي گري اخلاق كار و عدالت سازماني ( مورد مطالعه : كاركنان بانك ملت شهر سمنان)
شربتي نژاد محدثه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شايستگي هاي عملياتي، بازاريابي ،اطلاعاتي بر عملكرد مالي و استراتژيك صادرات بنگاه تجاري با ميانجي گري نوآوري استراتژيك و هوشمندي رقابتي (مطالعه موردي : شركتهاي صادر كننده صنايع دستي استان تهران )
مهدي زاده محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فضاي داخلي فروشگاهها بر اساس شبيه سازي الگوي حركتي افراد
شهرياري مهري(تاریخ دفاع: 1399/07/16) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير كيفيت خدمات حمل و نقل عمومي و ارزش ويژه برند بر وفاداري مشتريان با ميانجي گري نگرش و رضايت آنان (مورد مطالعه: مسافران اتوبوس هاي بين بين شهري مسافت هاي طولاني)
خالدي امير(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آميخته بازاريابي سبز از طريق مسئوليت اجتماعي شركت بر ارزش ويژه برند و قصد خريد مشتري(مورد مطالعه : محصولا تشركت صنعتي بهپاك در شهرستان بهشهر)
عباسي گرجي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رنجش تبليغاتي و شك و ترديد به تبليغات بر نگرش به تبليغات :مورد مطالعه:بينندگان تبليغات تلويزيوني صنعت مواد غذايي در شهر تهران
حاجي علي گل ندا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سيستم مديريت مشتري محور ،نوآوري و قابليت هاي مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي ،بر عملكرد سازمان:نقش ميانجي مشاركت مشتري و تعديلگري كاربرد رسانه اجتماعي (مورد مطالعه:بانك ملت شهرستان سمنان)
طاهري نفيسه السادات(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير انگيزه استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه مشتري با نقش ميانجي روابط شبه اجتماعي و مشاركت اجتماعي مشتري :مورد مطالعه:مشتريان برند نوين چرم در شبكه ي اجتماعي اينستاگرام
طيباتي الهام(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ناسازگاري عملكردي، عدم مسئوليت اجتماعي شركتها و تجربه منفي گذشته بر نفرت از برند (مورد مطالعه:خريداران خودروهاي شركت سايپا در استان سمنان)
عالي ده چناري مهرانگيز(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوي ارزيابي عملكرد با بهره گيري از مدل كارت امتيازي متوازن (BSC ) . مطالعه موردي: ستاد امر به معروف و نهي از منكر اصفهان
عباسيان جزي روح اله(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي الزامات پياده سازي رويكرد مديريت مبتني بر شواهد در سازمان هاي دولتي ( مطالعه موردي : سازمان هاي دولتي استان خوزستان)
مطاعي پريسا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ارزيابي مدل عملكرد برند مكان(مورد مطالعه : بازار مبل ايران )
ميرزائي چشمه مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل همراستايي ابزارهاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي با در نظر گرفتن ارزش هاي فرهنگ ملي
كلوشاني معين ، مقطع : دكتري
بررسي تآثير بازاريابي محتوا بر توسعه صادرات در محصول زرشك
پيله ور سجاد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تعهد اخلاقي بر ناهمساني شناختي پس از خريد با ميانجي گري خريد اخلاقي و غيراخلاقي و تعديل گري انگيزه خريد (مورد مطالعه : مصرف كنندگان محصولات رسانه اي )
رضاپور فائزه(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
از رفتار استراتژيك تا مديريت استراتژيك رفتار سازماني : ابعاد،مولفه ها،شاخص ها ،شباهت ها و تفاوت ها
پورياني حسن(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حمايت اجتماعي ،تعهد به جامعه و اعتماد بر تجارت اجتماعي با تاكيد بر نقش تعديل گري سرمايه اجتماعي(مورد مطالعه : مشتريان آژانس مسافرتي الي گشت)
طوسي مهساالسادات(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تاثير بازي وارسازي بر درگيري برند ، ارزش ويژه برند و رفتار مصرف كننده (مورد مطالعه : اپليكيشن ايرانسل من )
بهارستان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بخش بندي بازار هتلينگ بر مبناي سبك زندگي مشتريان داخلي ( مورد مطالعه : مراكز اقامتي شهر مشهد)
باقرنژادحمزه كلائي محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مفهوم پردازي و طراحي مدل هوشمندي برند (مورد مطالعه: استارت آپ هاي فين تك حوزه خدمات پرداخت )
ورمقاني مريم ، مقطع : دكتري
تحليل متدولوژي تدوين اسناد استراتژيك ملي در ايران
كاظم نژاد علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مزيت رقابتي پايدار با نقش ميانجي تفكر استراتژيك ( مورد مطالعه : جهاد دانشگاهي علم و صنعت )
روشن حسين(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حمايت اجتماعي و كيفيت رابطه بر وفاداري مشتري با ميانجي گري هم آفريني ارزش ( مورد مطالعه: اسنپ فود)
صمديان فايزه(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي نوآوري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازيAHP (مورد مطالعه: مركز توسعه تجارت الكترونيكي)
آزادي مهدي(تاریخ دفاع: 1400/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوي گوناگوني نسل ها در رفتار مصرف كننده و تبيين آن با تاكيد بر آميخته بازاريابي ( مورد مطالعه : صنعت پوشاك)
باقري قره بلاغ هوشمند(تاریخ دفاع: 1400/08/26) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي ديجيتال بر رفتار خريداران و عملكرد سازمان
نيساري تبريزي امير رضا(تاریخ دفاع: 1400/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پيگماليون مديران شعب بر عملكرد فروش كاركنان فروشگاه هاي هاليدي
طاهباز منصور(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هويت و اعتبار برند بر پاسخ هاي رفتاري مشتريان با تاكيد بر نقش اشتياق برند و اخلاق ادراك شده از برند (مورد مطالعه : مشتريان شركت لبني ميهن در شهر تهران)
رسولي بهروز(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و رتبه بندي شاخص هاي ارزش گذاري استارتاپ ها
نوعي مهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فعاليت‌هاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند ؛ با ميانجي‌گري تجربه برند و نگرش به برند‌(مورد مطالعه: فروشگاه اينترنتي سايمان ديجيتال).
ابراهيمي عين الدين وحيد(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تصوير قيمتي فروشگاه و رسانه اجتماعي بر قصد خريد در آينده با ميانجي گري ارزش ادراك شده،اعتماد،نگرش
دارائي احمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي، وضعيتي و دموگرافيك مصرف‌كنندگان و متغيرهاي موقعيتي فروشگاه بر رفتار خريد تكانشي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه شهر شهركرد
طاهري ميرقائد بهزاد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي احساسات مصرف كننده نسبت به بسته بندي محصول در لحظه خريد و تاثير آن در تصميم به خريد
جاني فاردقي حسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تخلف برند بر قصد خريد مجدد؛ نقش ميانجي ارزش ويژه برند و تنفر از برند (مورد مطالعه: صنعت بيمه ايران در دوران Covid-19)
يزداني حجت(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل رفتارهاي انحرافي در بازاريابي
احمدي الوار زهرا ، مقطع : دكتري
نوع شناسي سفر مشتري و پيامد آن در بستر رسانه¬هاي ديجيتال
مرادي هادي ، مقطع : دكتري
بكارگيري رويكرد تحليل پوششي داده هاي پنجره اي بمنظور سنجش كارايي بانك هاي دولتي بر اساس شاخص هاي بانكداري الكترونيك
گيلوري مرضيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
واكاوي تاثير فرهنگ سازماني بر رقابتپذيري با درنظر گرفتن نقش ميانجي تفكر استراتژيك و نوآوري سازماني
طراحي مدل قابليت‌هاي پويا جهت توسعه اكوسيستم نوآوري در راستاي ورود به بازارهاي بين¬المللي (مورد مطالعه: شركت هاي دانش¬بنيان مستقر در پارك¬هاي علم و فناوري استان سمنان)
قزويني هادي ، مقطع : دكتري
تاثير سيستم اطلاعاتي استراتژيك بر جهت گيري استراتژيك و عملكرد شركت لبني ميهن با توجه به نقش تعديلگري شدت رقابت و عدم قطعيت محيطي
طراحي مدل هم¬تخريبي ارزش برند در تجارت اجتماعي (مورد مطالعه: استارت¬آپ¬هاي ديجيتال)
تأثير تجربه مشتري بر قصد خريد مصرف كننده آنلاين در تجارت الكترونيكي با توجه به متغير ميانجي رضايت مشتريان و ارزش ادراك شده برند (مطالعه موردي : ديجي كالا)
بررسي تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي، وضعيتي و دموگرافيك مصرف‌كنندگان و متغيرهاي موقعيتي فروشگاه بر رفتار خريد تكانشي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه شهر شهركرد
طاهري ميرقائد بهزاد(تاریخ دفاع: 1401/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير تجربه مشتري بر قصد خريد مصرف كننده آنلاين در تجارت الكترونيكي با توجه به متغير ميانجي رضايت مشتريان و ارزش ادراك شده برند (مطالعه موردي : ديجي كالا)
صبري مهدي(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبكه سازي در بازاريابي شركتهاي كوچك و متوسط(شركتهاي مستقر در شهركهاي صنعتي استان تهران)
موسوي كاوه(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي ميزان اصول تفكر استرتژيك در افراد كارافرين و غير كارافرين (كار افرينان و كارمندان سازمانهاي دولتي شهر تهران)
حشمتي سام(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موردي دو شركت توليدكننده دستمال كاغذي شكيلا محمود آباد
اشرفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه موردي دانشجويان دانشگاههاي شهر سمنان
كرمي سلمان ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و اولويت بندي اميخته بازاريابي خدمات در صنعت
طاهريان حسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه روابط ميان فرهنگ نوآوري يادگيري سازماني نوآوري سازماني
اسدبيگي بهروز ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رابطه بين رهبري تحول آفرين و هوشمندي سازماني
پاشازاده عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي راهكارهاي ارتقاي اثر بخشي آموزشها در رشته مديريت كارافريني
مهران شادان(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات و كارآفريني
كريمي بهاره(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
فعال نظري سيدعليرضا(تاریخ دفاع: 1391/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كارآفريني بر ميزان آمادگي ورود به كسب و كار
كماسي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين استراتژي هاي بازاريابي بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري
صابري شكيب مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر استفاده مشتريان از خدمات
گلزاده گردي مظاهر ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر گرايش مشتريان در استفاده از سيستم هاي رزرو اينترنتي
معصومي نگين(تاریخ دفاع: 1390/03/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
هاشمي مرضيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل شناختي (جنسيت تحصيلات سن درآمد) بر تصميم خريد مصرف كنندگان مطالعه موردي بازار خودرو استان سمنان
اصغري حسين(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه روابط بين چابكي استراتژيك رقابت جويي و مزيت رقابتي با استفاده از تكنين فازي دو مرحله اي در صنايع توليدي شهرستان سمنان
همتي مريم(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه روابط بين كارآفريني استرتژيك سازمان و ارزش مشتري هاي استان تهران
كاوياني محجوبه(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع انساني و فرهنگ سازماني در اجراي استراتژي ها در صنعت بانكداري
كاشي ساز مصطفي(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آسيب شناسي ارتباط دانشگاه و صنعت و دانشگاه در حوزه صنايع كوچك
سوري احسان(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر انتخاب استراتژي هاي ورود به بازارهاي بين المللي توسط شركتهاي ايران
فلاح اوريمي مهرداد(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين قصد خريد مصرف كنندگان و عوامل موثر بر ريسك ادراك شده
ميرابراهيمي صادق(تاریخ دفاع: 1391/04/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناخت عوامل داخلي تاثيرگذار بر مزيت رقابتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط ....
مطهر سيدهومن(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اله وردي زاده ناصر(تاریخ دفاع: 1391/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
سجادي حسين(تاریخ دفاع: 1391/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عربي نيما(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
پيروزمند مرضيه(تاریخ دفاع: 1391/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
چشمي شيوا(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
روح اللهي مهدي(تاریخ دفاع: 1391/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زنگيان سميه(تاریخ دفاع: 1392/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قوشچيان فرحناز(تاریخ دفاع: 1392/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل اثر گذار بر خريد برندهاي لوكس در مصرف كنندگان ايراني (مورد مطالعه : صنعت پوشاك )
رخيده علي(تاریخ دفاع: 1392/04/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عوامل موثر بر تمايل به خريد مجدد با ميانجي گري ارزش خريد اينترنتي و رضايت مشتري
رسول دريس اميره(تاریخ دفاع: 1392/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مديريت استراتژيك استعداد ها بركارآمدي نيروي انساني با اثر ميانجي شايستگي مديريت(مطالعه موردي : كاركنان بخش ستادي و مديريت شعب بانك مسكن تهران )
طالب رجبي احمد(تاریخ دفاع: 1393/03/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در خريد الكتروميكي با ميانجيگري اعتماد و رضايتمندي ( مورد مطالعه : محصولات آموزشي)
زرين فر كاوه(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر عوامل محيطي و سازماني بر كارآفريني درون سازماني و رشد سازماني .مطالعه موردي : شركتهاي كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي بوعلي و بهاران همدان
ساري اصلاني هانا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين مدل مفهومي عوامل موثر شكست كارآفرينان با استفاده از تكنيك ISM
صادقي نياركي حجت اله(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع كارآافريني سازماني در هنر-صنعت فرش دستباف ايران( مورد مطالعه: مركز ملي فرش ايران)
كاظمي گورجي قاسم(تاریخ دفاع: 1392/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع و چالش هاي پيش روي تجاري سازي اختراعات و ارائه استراتژي هاي تسهيل كننده (مورد مطالعه: اختراعات شركت كننده در جشنواره هاي اختراعات بنياد ملي نخبگان)
سيادت سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير دانش مصرف كننده بر وفاداري مصرف كننده بادر نظر گرفتن متغير ميانجي تعميم برند( مورد مطالعه: محصولات سامسونگ)
چوبينه محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1393/03/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير بسته بندي بر قصد خريد مصرف كنندگان با ملاحظه اثر ميانجي ادراك مصرف كننده از كيفيت محصول، مطالعه موردي محصولات خرما در شيراز
رضائي بيژن(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ارتباطات برند، كيفيت خدمات و رضايت از برند بر وفاداري به برند با اثر ميانجيگري اعتماد به برند( مورد مطالعه: مشتريان شعب بانك سپه شهر سمنان)
رضائي پور سيامك(تاریخ دفاع: 1393/03/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير لوگوي برند(علامت تجاري) بر پاسخ مصرف كننده با درنظرگرفتن متغير ميانجي ارزش ويژه كلي برند(مورد مطالعه: دو برند بين المللي نايك و ورساچه و دو برند ايراني پاتن جامه و هاكوبيان در صنعت پوشاك
رمضاني صديقه(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي استراتژيك براي بين المللي شدن و ورود صنعت نانوي ايران به بازار جهاني
ضامني خجسته جعفر(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استراتژي هاي كسب و كار و استراتژي هاي مديريت دانش بر توزيع دانش در جهت بهبود عملكرد نوآورانه(مورد مطالعه: شركت هاي قطعه سازي خودرو تبريز)
پورتيمور فرد تبريزي فرزين(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي استراتژي هاي تبليغاتي بانكهاي تجاري براي ايجاد تصوير ذهني در مشتريان (مورد مطالعه: بانكهاي ملي و ملت در استان گيلان)
صفري سياه اسطلخي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تفكر استراتژيك بر استراتژي هاي كسب مزيت رقابتي كسب و كار با ميانجيگري نوآوري استراتژيك( مطالعه موردي: واحد هاي صنعتي كوچك و متوسط شهرك صنعتي خضراء كرمان
روح الاميني سيدعلي(تاریخ دفاع: 1393/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي دكترين پيامبر اكرم (ص) و دكترين هاي غربي در بازاريابي عقيده و تبيين جايگاه دكترين دعوت پيامبر اسلام(ص) در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
آذري كارمزدي علي(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد سازماني با تاكيد بر همراستايي استراتژيك بين استراتژي هاي رقابتي و قابليت هاي پويا(مطالعه موردي: شركت هاي توليدي مواد غذايي)
يوسفيان متهور مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ويژگي هاي اطلاعات در زنجيره ارزش بر كسب مزيت رقابتي با ميانجي گري متغير همسويي استراتژيك برنامه فناوري اطلاعات و استراتژي هاي سازمان( مطالعه موردي: بانك تجارت)
ذوالفقار خاني نسرين(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فرصت ها و تهديدات كارآفريني ورزشي بانوان و رتبه بندي آن
ذوقيان وجيهه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كارآفرينانه در صنعت گردشگري( مورد مطالعه: شهرستان مشهد)
دانشگر آزاده(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خدمات وب بر وفاداري مشتريان با درنظر گرفتن متغيرهاي ميانجي ارزش ادراكي و دانش مشتري
احمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استراتژي¬هاي چابكي سازماني و چابكي زنجيره تامين بر عملكرد سازمان (مورد مطالعه: شركت كاله)
حسيني بالايي سحر(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين استراتژي¬هاي بازاريابي با استفاده از مدل بخش بندي استراتژيك (V3) در سازمان¬هاي خدمات درماني ( مورد مطالعه: كلينيك تخصصي ايران مهر)
افتخاري مهرداد(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رضواني فر محمد(تاریخ دفاع: 1393/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كار آفريني در كوير سمنان
رضائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تآثير گرايش كار آفرينانه بر يادگيري سازماني(مورد مطالعه شركت هاي مستقر در پارك هاي علم و فناوري شهر تهران
شيرازي شيما(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي تبليغات بر روي قصد خريد با اثر ميانجي گري ارزش تبليغات و تجربه جريان (مورد مطالعه : مصرف كنندگان محصولات پريل در شهر اراك
محمودي محسن(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عناصر بسته بندي مواد خوراكي (چيپس سيب زميني) بر انتخاب محصول توسط كودكان با در نظر گرفتن متغير تعديل گر ويژگي هاي جمعيت شناختي (مورد مطالعه :كودكان 9-12 سال شهرستان سمنان )
خيرالدين قديرآبادي مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مولفه هاي جو وب سايت فروش بر رفتار مصرف كننده با در نظر گرفتن متغير ميانجي شيفتگي (مورد مطالعه : مشتريان وب سايت 5040
انصاري سيد محمدباقر(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع توسعه فرنچايزينگ (اعطاي حق امتياز) در ايران ( مورد مطالعه : غذاهاي آماده و رستوراني)
ضيائي طيبه السادات(تاریخ دفاع: 1394/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر نيت كارآفرينانه در شركت هاي مستقر در مركز رشد همدان
وثاق محمدجواد(تاریخ دفاع: 1394/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي و ارزش هاي لذت جويانه بر قصد خريد اينترنتي با اثر ميانجيگري نگرش نسبت به خريد اينترنتي (مورد مطالعه:خريداران اينترنتي لوازم الكترونيكي در شهر تهران)
شريف حسن فهيمه(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل ورود به بازار بين المللي در صنعت انيميشن
اسدي محمد(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
تدوين مدل بين المللي سازي بنگاه هاي دانش بنيان فناوري اطلاعات و ارتباطات ايراني
سوري احسان(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر قصد خريد مشتري با اثر ميانجي گري تصوير ذهني برند و ارزش ويژه برند (مورد مطالعه :مشتريان شعب بانك ملت شهرستان شاهرود)
گلپايگاني زهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عوامل محيطي و سازماني بر قابليت هاي بازاريابي با تاكير بر اثر ميانجي نگرش هاي استراتژيك: مورد مطالعه بانكهاي واقع در شهرستان نيشابور
عليان سميه(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قرباني اكرم(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استراتژي هاي بازاريابي سبز بر قصد خريد در ميان مشتريان مركز تجاري پروما در شهر مشهد
شريعتي سارا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي برند سازي اسلامي :استراتژي ها و الزامات )
رستمي محمد رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
ارائه الگو هويت برند ملي صادراتي ايران
ايزد خواه محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل فرايندي بازاريابي اجتماعي در توسعه گردشگري سلامت ايران
رضائي راد مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/04/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير مديريت دانش بر شكل گيري تفكر استراتژيك با ميانجي گري سرمايه فكري (مورد مطالعه : مديران و شركتهاي مستقر در پارك فن آوري پرديس
محسن زاده يگانه(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تبيين مدل راهبردي رقابت پذيري برند براي ورود به بازارهاي بين المللي (مورد مطالعه : صنايع غذايي كشور)
دهقاني سلطاني مهدي(تاریخ دفاع: 1396/04/27) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل راهبردي عملكرد صادراتي مبتني بر استراتژي صادراتي سبز(مورد مطالعه: صنايع غذايي كشور)
فارسي زاده حسين(تاریخ دفاع: 1396/04/27) ، مقطع : دكتري
رابطه ي ناپايداري محيطي كسب و كار با عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط با نقش تعديل گر تكنيك هاي پيش بيني استراتژيك (مورد مطالعه :شركت هاي كوچك و متوسط فعال در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران )
باقري عبدالرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر شهرت فروشگاههاي اينترنتي منتخب در ايران
جلالي اراني مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ برند ، شخصيت برندو خود انگاره برند بر هويت برند از ديدگاه صاحبان برند (مورد مطالعه : صنعت فست فود در شهر قزوين )
بالدران مصطفي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ارزش هاي مصرفي بر حمايت از برند با اثر ميانجي عشق به برند (مورد مطالعه: مشتريان برند چرم مشهد در شهر مشهد
اسلامي راد مونا(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگويي جهت ارزيابي آمادگي سازمان براي اجراي سيستم ERP از منظر همسويي استراتژيك (مورد مطالعه : شركت زرماكارون زير مجموعه هلدينگ زر
رحمتي سيد محمدحسن(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل فرهنگي ايران بر جهت گيري استراتژيك در مذاكرات تجاري بين الملل با نقش ميانجي گر شيوه هاي مديريت تعارض در مذاكرات تجاري ( مورد مطالعه : بازرگانان ايراني فعال در حوزه صادرات و واردات محصولات كشاورزي و غذايي )
فيروزنيا مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير انگيزه هاي مصرف كنندگان بر خريد محصولات (برندهاي)بدلي با ميانجيگري متغير نگرش نسبت به محصولات (برندهاي)بدلي (مورد مطالعه :خريداران موبايل و تبلت در شهرستان نيشابور)
نصرآبادي علي(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير منبع اطلاعات و تعاملات اجتماعي بر قصد خريد مصرف كنندگان (مورد مطالعه : كانال هاي تبليغاتي شبكه هاي اجتماعي تلگرام و اينستاگرام در خدمات گردشگري )
عبدالهي رضا(تاریخ دفاع: 1395/03/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين عوامل تاثيرگذار بر قصد خريد محصولات غذايي سبز با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري - تفسيري
باغاني علي(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترسيم نقشه ذهني از دلايل مقاومت در برابر بانكداري اينترنتي با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري - تفسيري(مورد مطالعه : مشتريان بانك پارسيان در شهر تهران)
عصار بهناز(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تاب آوري سازماني در صنايع كوچك و متوسط (مورد مطالعه :صنايه كوچك و متوسط شهرستان سمنان )
چيت كران حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل پويا از استراتژي هاي رقابتي شركت به منظور انتخاب تركيب رضايت بخش استراتژي هاي بازاريابي با استفاده از تئوري بازي و سيستم هاي پويا
بلوچي حسين(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين الگوي هوشمندي رقابتي در راستاي صادرات پايدار محصولات دانش بنيان
سياه سراني كجوري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/10/10) ، مقطع : دكتري
شناسايي مدل هاي ذهني مديران نسبت به محرك ها و موانع صادرات در شركت هاي توليدي صادركننده و غيرصادركننده (مورد مطالعه: صنعت مواد لبني)
همتي مريم(تاریخ دفاع: 1400/07/24) ، مقطع : دكتري
بررسي تطبيقي بسته بندي محصولات كشاورزي داخلي با نمونه هاي خارجي با تاكيد بر نيازهاي مصرف كننده (مورد مطالعه : محصول پسته )
دره كردي حسن(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش تعديل گر قابليت هاي چابكي استراتژيك بر رابطه بين عدم قطعيت و عملكرد سازماني ؟(مورد مطالعه : شركت آرياترانسفو (سهامي خاص ) و تامين كنندگان آن )
سرپرست مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ابزارهاي ترفيعي فروش بر مقاصد با اثر ميانجي رضايت مشتري و تعديل كنندگي ميزان درگير كنندگي محصول (مورد مطالعه : مشتريان شركت مخابرات استان خراسان شمالي)
ره آموز الهام(تاریخ دفاع: 1396/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه يابي برندهاي لوازم خانگي با استفاده از تكنيك نقشه ادراكي ( مورد مطالعه: برندهاي منتخب صنعت لوازم خانگي
فضلي حسين(تاریخ دفاع: 1396/03/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فضاي فروشگاه اينترنتي بر خريد آني بر خط ،با اثر ميانجي ارزش ادراك شده و تعديلگري درگيري محصول (مطالعه موردي : لپ تاپ و لوازم جانبي آن )
قربان پور مريم(تاریخ دفاع: 1396/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اكوسيستم بازاريابي بين الملل براي شركت هاي كوچك و متوسط در ايران
شرفي وحيد(تاریخ دفاع: 1396/10/10) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل چابكي برند(مورد مطالعه ICT ايران)
اكبرزاده پاشا مريم ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين مدل مديريت استراتژيك منابع انساني اسراي جنگي ايران در اردوگاه هاي عراق
نبوي چاشمي سيد رضي(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل برند حلال در صنعت گردشگري درماني (مورد مطالعه : هتل بيمارستان هاي كشور
عارفي امين(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
تدوين استراتژي هاي ورود به بازارهاي بين المللي مبتني بر پارادايم رايانش ابري
زنگيان سميه(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل بازاريابي جذب گردشگر سلامت (مورد مطالعه : متقاضيان عمل هاي GRSدر ايران)
ملكي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
معماري فرايند مديريت استراتژيك استعداد در بنياد ملي نخبگان :رويگردي نگاشت شناختي
گلشاهي بهنام(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير بازي پردازي بر جذب كاربر و افزايش فروش (مطالعه موردي : سايت تخفيف و خريد گروهي شادياب )
باقري صادق(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ فروش بر تمايلات رفتاري مشتريان با توجه به نقش ميانجي بازاريابي كارآفرينانه (مورد مطالعه : شركت صنايع لاستيك بارز كرمان )
طهماسبي ارشلو اميرمحمد(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت خدمات بر ارزش طول عمر مشتري با نقش ميانجيگري ارزش ويژه مشتري و رضايت مشتري (مورد مطالعه : مشتريان بانكهاي خصوصي و دولتي )
پراكند حميده(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
15بررسي نظريه سرمايه اجتماعي و نظريه 16جريان در خريد آني آنلاين (مورد مطالعه 17: كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام )
خيري فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تناسب ارزش مصرف كننده و ارزش برند و شباهت مشتري به مشتري بر تاب آوري به اطلاعات منفي از طريق جذابيت و تطابق هويت مشتري با هويت برند (مطالعه موردي /ك استفاده كنندگان گوشي همراه و تلويزيون )
كوچك پور زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي چگونگي تاثير واقعيت مجازي بر هرم ارزش ويژه برند (مورد مطالعه مشتريان هتل آرمان)
اسلامي هشجين محمود(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل بازاريابي در بخش گردشگري قومي ايران
باقري ابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/03/06) ، مقطع : دكتري
نوع شناسي استراتژي هاي هك رشد استارت آپ ها در چارچوب قيف بازاريابي هك رشد
شعباني نعيم صوفياني عاطفه(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل مديريت استراتژيك منابع انساني سبز مورد مطالعه : صنعت توليد محصولات لبني
ميكائيلي عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
تاثير آميخته بازاريابي خدمات بر اعتماد مشتريان (مورد مطالعه :آژانس هاي تبليغاتي شهر تهران
صالح كياندخت(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين استراتژي هاي بازاريابي در موسسات غيرانتفاعي مبتني بر آميخته بازاريابي خدمات .(مورد مطالعه :موسسه خيريه حضرت فاطمه زهرا (س)سمنان
طباطبائي سيد محمدحسن(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مدل مميزي برند بر اساس مديريت استراتژيك برند(مورد مطالعه :بانك ملت )
سالاري جلگه اطهره(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر DNA نام تجاري در بازاريابي تعاملي در صنعت گردشگري با استفاده از مدل منشور هويت برند (مورد مطالعه :هتل كامليا سبزوار
صادقي سهراب(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوع شناسي روش هاي بازي پردازي در كشور و اولويت بندي انگيزه هاي مصرف كنندگان در استقبال از هر يك از آن ها
رضاپور محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوريتم متن كاوي مبتني بر نظرات مشتريان جهت تبيين ارزش ويژه برند (مورد مطالعه : توييت هاي مربوط به برند ديجي كالا در توييتر)
الوندي مهسا ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد هوش تجاري در كارآفريني استراتژيك با ميانجي گري مديريت ريسك ( مورد مطالعه : شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري شيخ بهايي اصفهان)
حسيني دولت آبادي منيرالسادات(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم كنترل مراكز ديسپاچينگ ملي بر اساس رويكرد SSM (مورد مطالعه شركت برق منطقه اي خراسان)
صادق پور مقدم حسن(تاریخ دفاع: 1399/12/11) ، مقطع : دكتري
طراحي الگوي سيستمي انتخاب استراتژي¬هاي ورود به بازارهاي آنلاين كسب و كار با كسب و كار ، با رويكرد متدولوژي سيستم¬هاي نرم (مورد مطالعه: شركتهاي دانش بنيان صنعت فناوري اطلاعات)
كرمي محسن(تاریخ دفاع: 1399/10/17) ، مقطع : دكتري
طراحي الگوهاي ارزيابي و پيش بيني افول برند به منظور برند سازي مجدد (بازآفريني برند
كهياري حقيقت امين(تاریخ دفاع: 1397/09/06) ، مقطع : دكتري
آينده پژوهي در تعيين راهبردهاي صنعت بسته بندي مواد غذايي در ايران با رويكرد سناريونگاري
كاظميان مينا(تاریخ دفاع: 1397/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رفتار ادراك شده از گروه و اثربخشي تبليغات در شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتري با ميانجي گري نگرش به بيان همدلي (مطالعه موردي موسسه آموزشي گاج شهركرد )
بني هاشمي امام قيسي سيد علي(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي جهت توسعه استفاده از بليت اكترونيك در شركت هاي هواپيمايي (مطالعه موردي: شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما)
سيد عليخاني سيد محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي استراتژي هاي پلتفرم هاي تامين مالي جمعي داخلي و خارجي (سايت هاي منتخب)
مالامير زهره(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بسته بندي فريبنده بر مقاصد رفتاري: نقش ميانجي نگرش مصرف كننده و تعديل گري جنسيت و قيمت (مطالعه موردي: مصرف كنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي)
كياء محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برچسب زني در بسته بندي محصولات بر تصميم خريد مصرف كننده با درنظر گرفتن نقش تعديل گري حساسيت به قيمت و ميانجيگري نگرش مصرف كننده (مورد مطالعه: مصرف كنندگان محصولات غذايي)
دستوراني سمانه(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و انتخاب مناسب ترين روش قيمت گذاري دانش فني ( مطالعه موردي شركت سامفر)
ايرانپور فرشته(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي محتوايي پيام تبليغاتي بر قصد خريد با ميانجي گري اعتماد و نگرش مصرف كنندگان در شبكه هاي اجتماعي ( مورد مطالعه : استفاده كنندگان از خدمات بهداشتي – درماني)
عبداله زاده كرم مينا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل نتايج نوآوري و پايداري مبتني بر ارزش آفريني بسته بندي ، تبيين قابليت دو سو تواني (مطالعه موردي : صنعت بسته بندي مواد غذايي )
اميني خياباني غلامرضا(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير كلان داده در مدل كسب وكار با ميانجي گري ارتباطات استراتژيك
مسگري ناهيد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رفتار انحرافي بر اجراي استراتژي با ميانجي گري اخلاق كار و عدالت سازماني ( مورد مطالعه : كاركنان بانك ملت شهر سمنان)
شربتي نژاد محدثه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شايستگي هاي عملياتي، بازاريابي ،اطلاعاتي بر عملكرد مالي و استراتژيك صادرات بنگاه تجاري با ميانجي گري نوآوري استراتژيك و هوشمندي رقابتي (مطالعه موردي : شركتهاي صادر كننده صنايع دستي استان تهران )
مهدي زاده محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فضاي داخلي فروشگاهها بر اساس شبيه سازي الگوي حركتي افراد
شهرياري مهري(تاریخ دفاع: 1399/07/16) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير كيفيت خدمات حمل و نقل عمومي و ارزش ويژه برند بر وفاداري مشتريان با ميانجي گري نگرش و رضايت آنان (مورد مطالعه: مسافران اتوبوس هاي بين بين شهري مسافت هاي طولاني)
خالدي امير(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آميخته بازاريابي سبز از طريق مسئوليت اجتماعي شركت بر ارزش ويژه برند و قصد خريد مشتري(مورد مطالعه : محصولا تشركت صنعتي بهپاك در شهرستان بهشهر)
عباسي گرجي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رنجش تبليغاتي و شك و ترديد به تبليغات بر نگرش به تبليغات :مورد مطالعه:بينندگان تبليغات تلويزيوني صنعت مواد غذايي در شهر تهران
حاجي علي گل ندا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سيستم مديريت مشتري محور ،نوآوري و قابليت هاي مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي ،بر عملكرد سازمان:نقش ميانجي مشاركت مشتري و تعديلگري كاربرد رسانه اجتماعي (مورد مطالعه:بانك ملت شهرستان سمنان)
طاهري نفيسه السادات(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير انگيزه استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه مشتري با نقش ميانجي روابط شبه اجتماعي و مشاركت اجتماعي مشتري :مورد مطالعه:مشتريان برند نوين چرم در شبكه ي اجتماعي اينستاگرام
طيباتي الهام(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ناسازگاري عملكردي، عدم مسئوليت اجتماعي شركتها و تجربه منفي گذشته بر نفرت از برند (مورد مطالعه:خريداران خودروهاي شركت سايپا در استان سمنان)
عالي ده چناري مهرانگيز(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوي ارزيابي عملكرد با بهره گيري از مدل كارت امتيازي متوازن (BSC ) . مطالعه موردي: ستاد امر به معروف و نهي از منكر اصفهان
عباسيان جزي روح اله(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي الزامات پياده سازي رويكرد مديريت مبتني بر شواهد در سازمان هاي دولتي ( مطالعه موردي : سازمان هاي دولتي استان خوزستان)
مطاعي پريسا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ارزيابي مدل عملكرد برند مكان(مورد مطالعه : بازار مبل ايران )
ميرزائي چشمه مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل همراستايي ابزارهاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي با در نظر گرفتن ارزش هاي فرهنگ ملي
كلوشاني معين(تاریخ دفاع: 1400/12/23) ، مقطع : دكتري
بررسي تآثير بازاريابي محتوا بر توسعه صادرات در محصول زرشك
پيله ور سجاد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تعهد اخلاقي بر ناهمساني شناختي پس از خريد با ميانجي گري خريد اخلاقي و غيراخلاقي و تعديل گري انگيزه خريد (مورد مطالعه : مصرف كنندگان محصولات رسانه اي )
رضاپور فائزه(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
از رفتار استراتژيك تا مديريت استراتژيك رفتار سازماني : ابعاد،مولفه ها،شاخص ها ،شباهت ها و تفاوت ها
پورياني حسن(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حمايت اجتماعي ،تعهد به جامعه و اعتماد بر تجارت اجتماعي با تاكيد بر نقش تعديل گري سرمايه اجتماعي(مورد مطالعه : مشتريان آژانس مسافرتي الي گشت)
طوسي مهساالسادات(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تاثير بازي وارسازي بر درگيري برند ، ارزش ويژه برند و رفتار مصرف كننده (مورد مطالعه : اپليكيشن ايرانسل من )
بهارستان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بخش بندي بازار هتلينگ بر مبناي سبك زندگي مشتريان داخلي ( مورد مطالعه : مراكز اقامتي شهر مشهد)
باقرنژادحمزه كلائي محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مفهوم پردازي و طراحي مدل هوشمندي برند (مورد مطالعه: استارت آپ هاي فين تك حوزه خدمات پرداخت )
ورمقاني مريم ، مقطع : دكتري
تحليل متدولوژي تدوين اسناد استراتژيك ملي در ايران
كاظم نژاد علي(تاریخ دفاع: 1400/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مزيت رقابتي پايدار با نقش ميانجي تفكر استراتژيك ( مورد مطالعه : جهاد دانشگاهي علم و صنعت )
روشن حسين(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حمايت اجتماعي و كيفيت رابطه بر وفاداري مشتري با ميانجي گري هم آفريني ارزش ( مورد مطالعه: اسنپ فود)
صمديان فايزه(تاریخ دفاع: 1400/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي نوآوري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازيAHP (مورد مطالعه: مركز توسعه تجارت الكترونيكي)
آزادي مهدي(تاریخ دفاع: 1400/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوي گوناگوني نسل ها در رفتار مصرف كننده و تبيين آن با تاكيد بر آميخته بازاريابي ( مورد مطالعه : صنعت پوشاك)
باقري قره بلاغ هوشمند(تاریخ دفاع: 1400/08/26) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي ديجيتال بر رفتار خريداران و عملكرد سازمان
نيساري تبريزي امير رضا(تاریخ دفاع: 1400/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پيگماليون مديران شعب بر عملكرد فروش كاركنان فروشگاه هاي هاليدي
طاهباز منصور(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هويت و اعتبار برند بر پاسخ هاي رفتاري مشتريان با تاكيد بر نقش اشتياق برند و اخلاق ادراك شده از برند (مورد مطالعه : مشتريان شركت لبني ميهن در شهر تهران)
رسولي بهروز(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و رتبه بندي شاخص هاي ارزش گذاري استارتاپ ها
نوعي مهدي(تاریخ دفاع: 1400/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فعاليت‌هاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند ؛ با ميانجي‌گري تجربه برند و نگرش به برند‌(مورد مطالعه: فروشگاه اينترنتي سايمان ديجيتال).
ابراهيمي عين الدين وحيد(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تصوير قيمتي فروشگاه و رسانه اجتماعي بر قصد خريد در آينده با ميانجي گري ارزش ادراك شده،اعتماد،نگرش
دارائي احمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي، وضعيتي و دموگرافيك مصرف‌كنندگان و متغيرهاي موقعيتي فروشگاه بر رفتار خريد تكانشي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه شهر شهركرد
طاهري ميرقائد بهزاد(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي احساسات مصرف كننده نسبت به بسته بندي محصول در لحظه خريد و تاثير آن در تصميم به خريد
جاني فاردقي حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تخلف برند بر قصد خريد مجدد؛ نقش ميانجي ارزش ويژه برند و تنفر از برند (مورد مطالعه: صنعت بيمه ايران در دوران Covid-19)
يزداني حجت(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل رفتارهاي انحرافي در بازاريابي
احمدي الوار زهرا(تاریخ دفاع: 1401/07/26) ، مقطع : دكتري
نوع شناسي سفر مشتري و پيامد آن در بستر رسانه¬هاي ديجيتال
مرادي هادي ، مقطع : دكتري
بكارگيري رويكرد تحليل پوششي داده هاي پنجره اي بمنظور سنجش كارايي بانك هاي دولتي بر اساس شاخص هاي بانكداري الكترونيك
گيلوري مرضيه(تاریخ دفاع: 1400/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واكاوي تاثير فرهنگ سازماني بر رقابتپذيري با درنظر گرفتن نقش ميانجي تفكر استراتژيك و نوآوري سازماني
صباحي فرد ارش(تاریخ دفاع: 1401/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل قابليت‌هاي پويا جهت توسعه اكوسيستم نوآوري در راستاي ورود به بازارهاي بين¬المللي (مورد مطالعه: شركت هاي دانش¬بنيان مستقر در پارك¬هاي علم و فناوري استان سمنان)
قزويني هادي ، مقطع : دكتري
تاثير سيستم اطلاعاتي استراتژيك بر جهت گيري استراتژيك و عملكرد شركت با توجه به نقش تعديلگري شدت رقابت و عدم قطعيت محيطي (شركت لبني ميهن)
بيات حامد(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل هم¬تخريبي ارزش برند در تجارت اجتماعي (مورد مطالعه: استارت¬آپ¬هاي ديجيتال)
طاهري غزاله ، مقطع : دكتري
تأثير تجربه مشتري بر قصد خريد مصرف كننده آنلاين در تجارت الكترونيكي با توجه به متغير ميانجي رضايت مشتريان و ارزش ادراك شده برند (مطالعه موردي : ديجي كالا)
صبري مهدي(تاریخ دفاع: 1401/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين نقش ارزش ادراك شده از گيميفيكيشن بر وفاداري به برند و تبليغات دهان به دهان با توجه به نقش ميانجي رضايت و عشق به برند(مورد مطالعه:فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
بصيرت اتنا(تاریخ دفاع: 1401/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مسيوليت اجتماعي و اخلاق تجاري بر تمايل به پرداخت هزينه بيشتر با نقش ميانجي اعتماد به برند مصرف كنندگان محصولات لبني پگاه در شهر سمنان
بخشي زاده حانيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
برندسازي پايدار بنگاه به بنگاه مبتني بر پايداري استراتژيك (مورد مطالعه: بنادر ايران)
طراحي الگوي فرانچايز بين المللي: (مورد مطالعه برندهاي روانكارهاي ايراني)
گودرزي حسين ، مقطع : دكتري
تاثير مسئوليت اجتماعي بر قصد خريد مصرف كننده با ميانجي گري تصوير قيمت و ارزش ويژه برند (مطالعه موردي : فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش)
شهورپور فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شخصيت برند و تجربه مشتري بر سهم خريد مشتريان: نقش ميانجي رضايت و وفاداري مشتري (مورد مطالعه: مشتريان فروشگاه زنجيره اي ديلي ماركت)
محمدي فرتخوني احسان ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رهبري استراتژيك بر خلاقيت سازماني با ميانجيگري چابكي سازماني و انگيزه دروني
پورياني امين(تاریخ دفاع: 1401/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوي جامع بازاريابي ديجيتال مبتني بر فناوري بلاك چين (مورد مطالعه: صنعت هوانوردي)
طراحي مدل فرايند تصميم گيري خريدار مبتني بر فناوري واقعيت افزوده (AR)
ماه اورپور فهيمه ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير گيميفيكيشن بر قصد خريد از طريق متغير ميانجي گري درگيري مشتري با برند، وفاداري به برند و تجربه مشتري (مورد مطالعه: بانك ملت)
داورپناه محمد(تاریخ دفاع: 1401/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اعتبار منبع توصيه كننده بر قصد خريد مصرف كنندگان با نقش تعديلگري سلبريتي سنتي و سلبريتي اينستاگرامي
وطني حسنعلي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مديريت منابع انساني استراتژيك بر مزيت رقابتي پايدار با نقش ميانجي رهبري استراتژيك و اشتراك دانش
برزگاني فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اضطراب ناشي از شرايط محيطي بر خريد بيش از حد نياز مصرف كننده با ميانجي گري نااميدي از بهبود شرايط
سفيديان زهرا(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ارزش تجربه شده بر هم آفريني ارزش با نقش ميانجي مشاركت مشتري، رضايت و وفاداري به برند و نقش تعديلگر اعتماد برند (مورد مطالعه: مشتريان اسنپ)
نادري ادرگاني محسن ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين قابليتهاي بازاريابي مبتني بر تغييرات اقليمي: بررسي اكتشافي شركتهاي B2B
اصغري نجيب سيده مريم ، مقطع : دكتري
مدرسان کارآفرینی (ویژگی­ها، مهارت­ها و شیوه ­های آموزشی)
مدرسان کارآفرینی (ویژگی­ها، مهارت­ها و شیوه ­های آموزشی)
بازاریابی کاربردی برای شرکتهای تجاری (فرآیندهای اجرای برنامه استراتژیک بازاریابی)
بازاریابی کاربردی برای شرکتهای تجاری (فرآیندهای اجرای برنامه استراتژیک بازاریابی)
مدیریت استراتژیک کلید موفقیت در بازارهای رقابتی
مدیریت استراتژیک کلید موفقیت در بازارهای رقابتی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مدیریت استراتژیک پیشرفته   (546 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی، مدیریت MBA , گرایش : استراتژی
مدیریت استراتژیک   (756 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی، مدیریت MBA،مدیریت مالی , گرایش : بازاریابی،مالی، استراتژی
استراتژی های بازاریابی   (463 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : بازاریابی
رفتار مصرف کننده   (473 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : بازاریابی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
Feiz1353@semnan.ac.ir
(+98)2331533577

فرم تماس